HITLER NTIYARI MUBI IJANA KW’IJANA.

Kenshi twumva ibibi bivugwa k’umuntu tugahita tumucira urwa Pilato. Nyamara ntawe uba mubi Ngo abure icyiza na kimwe. Urugero ni HITLER n’ubwo n’ubwo abatagira ingano batakaje ubuzima kubera iwe Hari impanuro 10 Adolph HITLER yadusigiye.

Isomere Nawe.
1. Ntukajye impaka n’ ikigoryi kuko abantu
bazibeshya kubatandukanya;
2. Uwatsinzwe iyo asetse nyuma yo gutsindwa,
uwatsinze ahita abura uburyohe bw’ instinzi ye;
3. Ntugahangane na rimwe n’ umuntu udafite icyo
ahomba;
4. Umugabo akomeza kuba umugabo igihe Maman
we akiriho. Iyo Maman we apfuye nibwo asaza ako
kanya;
5. Nibakujomba ibikwasi inyuma, ujye umenya ko uri
imbere;
6. Ba incuti z’ abantu ntukararikire ko abantu baba
inshuti zawe;
7. Iyo ukunze umwanzi wawe nibwo amenya
ubupfayongo bwe;
8. Twese turi nk’ ukwezi kwaka iruhande rwako
hijimye;
9. Ntukanegure cg se ngo unenge ibyo umugore
wawe akunda kuko aba yaragukunze akaguhitamo
mbere;
10. Dukunda ibihe byahise kuko byahise nyamara
bigarutse twabyanga!!!! Wowe ubyumva ute ? Tubwire, sangiza abandi. Umukunzi wanyu Marie Médiatrice INGABIRE

Wamenya ute ko umubyibuho wawe urenze urugero?

kubahonet.com

Hari aho babona umuntu ubyibushye bakamuha amashyi ngo yaratamiye cyangwa ngo ubuzima bwararyoshye.Ahandi bamurabukwa bakamuha induru ngo ni ikamyo ntakwirwa mu nzira.Urugero rw’umubyibuho ukwiye rwaboneka gute?

Urwo rugero ni urwagufasha kumenya niba umubyibuho ufite utazashyira ubuzima bwawe mu bibazo.Warumenya uhereye ku ngano nyayo y’umubiri wawe(Indice de la Masse Corporelle=IMC)n’igihe ukoresha ugenda.
Umubyibuho 1a)Ingano nyayo

Nk’uko tubikesha Doctissimo.fr, IMC ni uburyo bwizewe kandi bubereye buri wese uretse abagore batwite cyangwa bonsa,abari mu zabukuru(séniors)n’abakora imikino y’ingufu(ku mpamvu zumvikana zijyanye n’ubuzima bwabo).

Ngo kumenya ibiro ufite ntibihagije kugira ngo ube uzi uko ungana by’ukuri.Ingano yawe nyayo ni igisubizo gitangwa n’ubwo buremere(kg)kugabanya uburebure (m)bwikubye kabiri(poids/taille au carré).

Tuvuge ko upima ibiro 80(kg),ukagira n’uburebure bwa 1,70m.Icyo gihe IMC yawe izaba ingana na 80/1,70×1,70=80/2,89=27,68.

Dukurikije ibisobanuro(interprétations) bya OMS,iyo igisubizo kiri munsi ya 16,5 umuntu aba afite ikibazo cy’imirire (dénutrition);yagera kuri 18,5 akaba ari mu gice cy’abananutse (maigres);hagati ya 18,5 na 24,9 ni…

Voir l’article original 101 mots de plus

Pasika Nziza!Umwana w’Umuntu ntakiri mu mva

kubahonet.com

Utazi umwana w’umuntu aramubarirwa
Mu minsi ya nyuma bamugize Ruharwa.
Abaturanyi be bamuciriyeho;
Ubwo imyenda yari yamucikiyeho
05.Baramuherekeje mpaka no mu mva
Ngo buriya ntawe uzongera kumwumva.

Muberarumuri ntiyabebereye!
Aho atsindiye urupfu akazuka
Na we yaberetse aho abera icyago
10.Dore abasigiye n’iki cyigwa:
Abagituye mu myotsi nimurire
Ntimuzaruha mugana iwanjye
Ndi umuriro watse turituri
Ngo ab’akazuyazi bazashyuhe
15.Nibatagendana imbeho bataha.

Niba mutinya ab’imbere iyo
Naruguruye nimwinjire.
Mwijya kure y’iri juru
Mwanyimitse muri iri joro;
20.N’ubwo intambwe atari zimwe
Mbifurije kuba umwe
Ni bwo amajwi yanyu azaryoha
Mukumva namwe uko muriho
25.Muhimbajwe no kwimura intimba.
Ababibashaka tumuririmbe
N’ababishoboye bamuhe impundu:

Pasika nziza kuri mwese!

By P.B

Voir l’article original

Njyewe nawe(séries): 2.Iryo nabonye

kubahonet.com

Amahanga abyara amahano
Nta muhanga wo mu buhungiro.
Icyo nabonye iyo mu mahanga
Ni ukwiruka ubudatuza
05.Uwakaguhetse ntaba agoheka
Uramureba ugatinda kumumenya
Kuko aba yarataye ibyo tumenyereye.

Umugabo arateka akanakubura
Umugore agategeka ntatebuke
10.Ubukire twumva bukaba umukeno
N’umukino w’abatagishobokana.

Gucana uwaka ni kirazira
Ku batagira akanya ko kwicarana
Kuko iwabo hihorera umuriro
15.N’urusaku rwinshi rwo kwivugira.

Umuti wabyo ni ukwica amatwi
Kuva na kera aba yarazibye
Kubera ibyuma bayahozamo.
Bashyiraho n’ibindi byo kongera
20.Wa mutwaro wo kutumva
Kuko bazi ko wowe ubumva.

Iryo rwose ryo nararibonye
Kutumva rwose burya ni ishyano
Kutumvikana bikaba ibindi.
25.Iryo kandi uko naribonye
Nta ruhande rusumba urundi
N’urwari rusigaye rurasingirwa
Ngo umuntu nyawe yumva twose
Akavuga byose ntacyo asigaje.

30.Aho bipfira hatangaje
Ikaba n’impamvu y’ibyo byose
Ni uko ari hahandi hahora incyuro
Abahatuye ni nk’ikirere
Burira ntibuke bugacya butije.

35.Bahinduka bwangu nta kurabukwa
Ukabyibonera ari mu makuru
Y’inkuru yiriwe isakara.
Kuba umuntu ntacyo bitanga
Iyo…

Voir l’article original 291 mots de plus

Njyewe nawe(séries):1.Ikambere

kubahonet.com

Nyamwemezabisetso
Ntatinya kwishyira imbere
Nk’uwizeye izindi mbaraga.
Bigitangira ntiyabiketse
05.Yarakibereye mu bitotsi.

Yahamagaje injishi
Abiteguye kumugora
Bamureba ikijisho
Ntiyarabukwa umubogora;

10.Yitabiriye urugomo
Hugururirwa Nyiringabo.
Hejuru iyo
Ni ho bahuriye na Muhabura
Abahereza imitagara
15.Ngo bitegure kuba abatoni
Badataye imitana;

Abaringaniye urwego
Ntibadindizwa n’urwamo
Rweguka gato bagahita
20.Mu makombe bakahabona inzira
Batitaye ku nzagihe.
Buhoro buhoro igihe n’igihuru
Bibageza ku buhoro
Bibagiwe amahari.

30.Bibutse bwakeye
Urwikekwe rwabajemo
Bisunga imbago
Barwanirwa n’imbaga
Kandi mbere bari nk’imbogo.

35.N’ab’ikambere
Baba ibamba
Ntawe ubagirira ibambe
Bambaye iby’imbabare.

N’iyo byaba gusunikwa
40.Ntibasubira imyitozo
Bisigariye ku gasi
K’abasezeye imyato.

Utabitangiye mu mizi
Azimenyera inzira n’amajyo
45.Yarashiriweho n’umushanana
Naho uwamaze kuba kajoriti
Ntawe uba akimushingira igiti.

Abashinyaguzi ntibabura
Bazamwambika imidari
50.Ngo ajye areba ashire inzara
Inzira yo burya ni ndende.
Biracyaza….
By B.P

Voir l’article original